Tumblr Mouse Cursors
Unknown

Unknown

Zeynep. 15 yaşında. Akrep burcu. Tam bir matematiksever. İnternet bağımlısı bir asosyal.

Söyleyebildiklerim hissettiklerimin yarısı bile değil.

(Source: orkunaryus, via sananekibenkimim)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter